Skip to content

Dragon Dao Yin Practise

Tai Ji Quan Yi Symbol

A demonstration of the Senior Instructors performing the Dragon Dao Yin.